OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mgr. Michal Provazník

 

INFORMACE A SOUHLASY

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů): 

 

 

 1. totožnost a kontaktní údaje správce:  

Mgr. Michal Provazník, datum narození 28. září 1991, se sídlem Na Poříčí 1067/25, Praha 1– Staré město, IČ: 09993983, tel: 735 969 864, e-mail: info@svetaupair.cz,
Internetové stránky: www.svetaupair.cz (dále jen „Michal Provazník“ nebo „správce“)

 

 1. účely zpracování osobních údajů:  
  a. zprostředkování poskytování služeb au pair v zahraničí a dále poskytování
  souvisejících servisních služeb;
  b. plnění zákonných povinností správce;
  c. ukládání a uchovávání osobních údajů v databázi klientů (kandidátů) správce
  a současné předávání a sdílení osobních údajů s příjemci uvedenými pod bodem 4.
  níže;
  d. vnitřní potřeby, zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů správce,
  sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizace poskytovaných
  služeb a produktů;
  e. obchodní a marketingové, zejména nabízení služeb včetně zasílání obchodních
  sdělení, informování o produktech a službách.
 2. právní základy zpracování: 

Souhlas subjektu údajů, plnění zákonných (právních) povinností správce.
4. kategorie příjemců osobních údajů: 

 1. osoby fyzické či právnické tvořící se správci koncern;
  b. klienti, resp. zákazníci správce, kterým poskytuje správce v rámci své
  podnikatelské činnosti služby zprostředkování au pair, tj. zejména zahraniční
  rodiny (au-pair služby);
  c. třetí osoby spolupracující se správcem v rámci jeho podnikatelské činnosti
  na základě smluvního (nikoli pracovněprávního) vztahu, zejm. zahraniční smluvní
  partneři správců v Německu, Rakousku, Švýcarsku, příp. další.
 2. osobní údaje nebudou předávány do států mimo EU, s výjimkou Švýcarska,
  ani mezinárodní organizaci 

Pokud jde o členské státy EU, správce předává osobní údaje zejména do
Spolkové republiky Německo, Rakouska a Švýcarska, kde zprostředkovává správce
výkon činnosti au pair/pečovatelek. Ve smyslu přísl. rozhodnutí Evropské Komise
je přitom Švýcarsko, byť nečlenská země EU, státem, který zajišťuje
odpovídající ochranu osobních údajů.

 1. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány): po dobu využívání
  služeb správců, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním, v případě údajů
  potřebných pro plnění zákonných povinností správců po dobu stanovenou
  příslušnými právními předpisy
 2. upozorňujeme Vás na Vaše právo:
 3. požadovat po správci kdykoli přístup k Vašim osobním údajům;
  b. požadovat po správci kdykoli opravu Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz,
  popř. omezení jejich zpracování;
  c. dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
  d. na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos Vašich osobních
  údajů přímo jinému správci);  e. kdykoli odvolat Váš souhlas se
  zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost
  zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;  f. podat
  stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  sídlo:
  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;
 4. dále Vás upozorňujeme na skutečnost, že poskytnutí Vašich osobních údajů
  je předpokladem toho, abychom Vám mohli zprostředkovat možnost poskytování
  služeb au pair v zahraničí.

 

 

INFORMACE A
SOUHLASY 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a s šířením obchodních sdělení 
 

Prohlašuji, že jsem si v plném rozsahu prostudoval(a) informace poskytnuté
mi v tomto dokumentu výše, a že jsem těmto informacím, včetně svých práv v
souvislosti se zpracováním mých osobních údajů plně porozuměl(a), přičemž na
tomto základě tímto uděluji správci, tj. Mgr. Michalu Provazníkovi,
datum narození 28. září 1991, se sídlem Na Poříčí 1067/25, Praha 1– Staré město, IČ: 09993983 svůj svobodný, informovaný a výslovný souhlas s
tím, aby veškeré mnou poskytnuté osobní údaje, tj. zejména jméno, příjmení,
datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo – mobilní/pevná linka,
e-mailová adresa či jiný tzv. elektronický kontakt, dosažené vzdělání, profesní
praxi, národnostní původ, včetně mé podobizny (fotografie), byly správcem
zpracovávány k účelům uvedeným výše pod bodem 2.  

Tento svůj souhlas uděluji správci na dobu neurčitou, tj. až do jeho
odvolání.  

Dále uděluji správci souhlas s elektronickou formou komunikace a žádám, aby
elektronická komunikace, vč. zasílání jakýchkoli přístupových či ověřovacích
hesel či kódů, byla správcem s mojí osobou vedena výlučně prostřednictvím mých
elektronických kontaktů, které jsem správci předal(a).

Souhlasím s tím, aby správce zpracovával tyto moje elektronické kontakty,
vč. jejich předání zahraničním smluvním partnerům správců, též za účelem
elektronické komunikace s mojí osobou, a výslovně prohlašuji, že se jedná o
moje osobní kontaktní údaje, když k předanému mobilnímu číslu a e-mailové
adrese mám přístup pouze já osobně a zavazuji se provést nezbytná opatření k
tomu, abych zamezil(a) možnosti zneužití těchto komunikačních prostředků třetí
osobou.

Beru na vědomí, že pokud bych neudělil(a) souhlas se zpracováním svého
mobilního telefonního čísla a e-mailové adresy pro účely elektronické formy
komunikace, , nemůže mi správce zprostředkovat možnost poskytování služeb au
pair v zahraničí. Se zahraničními partnery správce je možnost komunikace pouze
elektronicky.

Současně uděluji dle zákona č. 480/2004 Sb. správci souhlas k občasnému
elektronickému zasílání sdělení (novinky z oblasti nabídek au pair pobytů,
seminářů a jiných akcí pořádaných správcem apod.) na mou e-mailovou adresu či
jiný elektronický kontakt.

Jsem si vědom(a) svého práva tento souhlas kdykoli odvolat.