Obchodní podmínky Au-pair point – Michal Provazník,
IČ: 09993983, se sídlem Na poříčí 1067/25, 110 00,
Praha 1 – Nové Město

I. Základní ustanovení

1.Michal Provazník, IČ: 09993983, se sídlem Na poříčí 1067/25, 110 00, Praha 1 – Nové Město, poskytuje služby v oblasti poradenství o pobytech v zahraničí za účelem au-pair, a to pod obchodním označením Au-pair point (dále jen „Poskytovatel“).
2.
Těmito obchodními podmínkami se řídí
smluvní vztahy upravující vztah mezi Poskytovatelem a zájemci o au
pair pobyty
v zahraničí (dále jen „Zájemce“).
3.
Poskytovatel má právo
tyto podmínky jednostrane měnit a doplňovat. Změna je účinná
okamžikem
zveřejnění na webových stránkách Poskytovatele svetaupair.cz (dále
jen „Web“)
II.
Předmět plnění
1.
Poskytovatel poskytuje Zájemci službu
spočívající v poradenství při zajištění au pair pobytu Zájemce ve
státech
podle nabídky Poskytovatele (dále jen „Cílová destinace“), jak je
zveřejněna na Webu, a ve zprostředkování kontaktu Zájemce
s agenturou
v Cílové destinaci.
2.
Předmětem plnění není zprostředkování
práce v zahraničí.
3.
Poskytovatel je českou právnickou
osobou, podnikající a vykonávající svou činnost na území České
republiky.
Veškeré záležitosti úřední, právní a daňové, včetně problematiky
povolení k pobytu,
řeší zahraniční agentury v Cílové destinaci podle právních předpisů
Cílové
destinace. Sdělení na Webu ohledně podmínek v Cílových destinacích
jsou
pouze informativní a Poskytovatel neodpovídá ze jejich přesnost a
aktuálnost.
III. Smluvní
vztah, platba
A. Zájemce se
nejprve zaregistruje na Webu vyplněním úvodního dotazníku
(Registrace –
Aupair-point (svetaupair.cz). Po vyplnění
úvodního dotazníku začne Poskytovatel bez zbytečného odkladu
s vyhledáváním vhodné rodiny ve zvolené Cílové destinaci ve
spolupráci s místní agenturou. Zájemce je povinen vyplanit
dotazník
pravdivě, když na základě odpovědí Zájemce se vyhodnocují rodiny
vhodné
pro Zájemce. Seznam rodin na Webu je pouze informativní a
neexistuje nárok
na umístění do konkrétní rodiny.
B. Po registraci
zašle Poskytovatel na kontaktní e-mail Zájemce výzvu k zaplacení
zálohy ve výši, jak je uvedena na Webu v sekci náklady (Náklady –
Aupair-point (svetaupair.cz)). Záloha je určena na náklady na
hledání a
kontaktování vhodné rodiny prostřednictvím zahraniční agentury
a na
výpomoc Zájemci se základními dokumenty, jejichž seznam zašle
Poskytovatel
Zájemci.
C. Pokud
Poskytovatel do dvou měsíců od požadovaného data nástupu
nenalezne vhodnou
rodinu pro Zájemce, záloha se vrací. Záloha se nevrací v případě, že
v uvedené
lhůtě nabídne Zájemci Poskytovatel minimálně tři vhodné rodiny,
které
Zájemce odmítne. Záloha se nevrací také v případě zrušení
registrace
Zájemcem.
D. Obvyklá doba
nalezení vhodné rodiny uvedená na Webu je pouze informativní a
Poskytovatel negarantuje nalezení vhodné rodiny, ani žádné
termíny.
E. Po nalezení vhodné rodiny a poté,
co rodina souhlasí s příjezdem Zájemce, obdrží Zájemce informace
o rodině,
fotografie členů rodiny a kontaktní údaje, včetně telefonu,
adresy, e-mailu. Zájemce může s rodinou volně komunikovat, což
Poskytovatel
Zájemci doporučuje. Pokud jak rodina, tak Zájemce souhlasí
s nástupem
Zájemce, obdrží Zájemce smlouvu s rodinou.
F. Po podpisu
smlouvy se Zájemcem ze strany vybrané rodiny se zavazuje
Zájemce zaplatit
na doplatek účet Poskytovatele č. 2401940043/2010 pokud
nebude sděleno Zájemci jiné bankovní spojení, na výzvu
Poskytovatele, a to do dvou týdnů, v každém případě však před
vycestováním Zájemce do rodiny. Výše doplatku je stanovena
Webu
v sekci náklady (Náklady –
Aupair-point (svetaupair.cz)). Pokud doplatek Zájemce nezaplatí
před
vycestováním, zavazuje se k doplatku uhradit přirážku ve výši
2.000
Kč.
G. Změna ceny není
změnou obchodních podmínek.
H. Poskytovatel může
poskytnout slevu z ceny. Na slevu není právní nárok. Pro splnění
podmínek
slevy je rozhodující datum připsání platby na účet Poskytovatele,
nikoli
datum podání příkazu k úhradě.
IV. Délka pobytu, krátkodobé pobyty
1.
Délka pobytu je obvykle 2-12 měsíců.
Délka pobytu v konkrétních případech plyne z údajů, které uvedl
Zájemce při registraci a z požadavků rodin a je stanovena závazně ve
smlouvě s
rodinou.
2.
Za krátkodobé pobyty se považují pobyty
na dobu do dvou měsíců. V případě krátkodobých pobytů nelze žádat o
změnu
rodiny.
V.
Práva a povinnosti Zájemce vůči Poskytovateli
1.
Zájemce je povinen sdělit při registraci
pravdivé údaje.
2.
Poskytovatel je oprávněn Zájemce
odmítnout, zejména z důvodu, že nesplňuje podmínky po možnost stát
se au
pair uvedené na webu Poskytovatele.
3.
Zájemce se zavazuje informovat
Poskytovatele o prvotním kontaktu s rodinou, o termínu a způsobu
plánovaného
odjezdu, o všech dalších podstatných ujednáních s rodinou a o termínu
návratu.
4.
Zájemce není oprávněn bez podepsané
smlouvy s rodinou nastoupit do rodiny, na kterou získal kontakt od
Poskytovatele. Po ukončení pobytu v délce podle smlouvy s rodinou
není Zájemce oprávněn v takové rodině dále pobývat. Za porušení
tohoto
článku je povinen zaplatit Zájemce Poskytovateli smluvní pokutu ve
výši 10.000
Kč.
5.
Zájemce je oprávněn z vážných důvodů, zejména
z důvodů porušování smlouvy ze strany rodiny, požádat do dvou
měsíců od
nástupu o bezplatnou výměnu rodiny. Poskytovatel zavazuje hledat
pro Zájemce
náhradní rodinu. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost, pokud se
mu nepodaří
nalézt náhradní rodinu.
6.
Poskytovatel se vynasnaží nalézt pro Zájemce vhodnou
rodinu, avšak z povahy věci neodpovídá Poskytovatel žádným
způsobem za
jednání členů rodiny, ani za jednání zahraniční agentury.
7.
Poskytovatel si vyhrazuje právo
odstoupit od smlouvy bez nároku na vrácení poplatku, jestliže Zájemce
podstatně
porušuje své povinnost vyplývající z těchto obchodních podmínek
nebo
z právních předpisů. Takovým porušením je zejména, ne však pouze,
zaviněné
poškození či ohrožení zdraví anebo majetku členů rodiny.
8.
Zájemce není oprávněn bez vědomí agentury či rodiny rodinu opustit a
jet domů. Za porušení toho článku je povinen Zájemce zaplatit Poskytovateli
smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč.
H. Reklamaci vad
služeb je možné uplatnit pouze písemnou či elektronickou formou.
V podané reklamaci je potřeba uvést důvod a zároveň přesně
specifikovat charakter vad. Zájemce je povinen uplatnit reklamaci
bez
zbytečného odkladu ihned poté, co mohl vadu zjistit e-mailem na
adrese info@svetaupair.cz nebo poštou doporučeně na adresu Na
Poříčí 1067/25, Praha 1, 110
00.
VI. Práva a
povinnosti Zájemce vůči rodině
1.
Zájemce je povinen informovat rodinu
e-mailem a telefonicky o svém příjezdu.
2.
Zájemce je dodržovat smlouvu s rodinou,
chovat se slušně, dodržovat uznávané zásady občanského soužití
v Cílové
destinaci
a nepožívat alkoholické nápoje během pracovní doby. O děti je povinen
Zájemce starat
se zodpovědně a bere na vědomí, že je nutno respektovat režim a
zvyklosti
hostitelské rodiny.
3.
Zájemce dodrží sjednanou délku pobytu.
V případě porušení tohoto článku se zavazuje zaplatit Zájemce
Poskytovateli
smluvní pokutu 3.900 Kč.
4.
Smlouvu s rodinou je oprávněn
vypovědět Zájemce s výpovědní lhůtou jednoho měsíce. O podání
výpovědi. Zájemce
bezodkladně vyrozumí Poskytovatele.
VII.
Ochrana osobních údajů
1.
Všechny Odběratelem poskytnuté osobní
údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem
poskytování předmětu
plnění dle těchto obchodních podmínek a za účelem plnění smlouvy se
Zájemcem.
2.
Informace o zpracování osobních údajů
jsou podrobně uvedeny v materiálu „Informace a souhlasy“, který je
dostupný na Webu (Souhlas
se zpracováním osobních údajů – Aupair-point (svetaupair.cz)).
VIII. Společná
ustanovení
A. Smluvní strany si budou sdělovat své aktuální kontaktní údaje.
B. V případě doručování písemností na adresy
smluvních stran platí písemnost za doručenou pátým dnem po
odeslání
v rámci ČR a třicátým dnem po odeslání do zahraničí.
C. V případě sporů je příslušný obecný soud
Poskytovatele.
D. Smluvní vtahy mezi stranami se řídí českým právem.
E. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8.6.2022 a jsou
podrobně uvedeny v materiálu „Informace a souhlasy“, který je
dostupný na Webu (Souhlas
se zpracováním osobních údajů – Aupair-point (svetaupair.cz)).
IX. Společná
ustanovení
A. Smluvní strany si budou sdělovat své aktuální kontaktní údaje.
B. V případě doručování písemností na adresy
smluvních stran platí písemnost za doručenou pátým dnem po
odeslání
v rámci ČR a třicátým dnem po odeslání do zahraničí.
C. V případě sporů je příslušný obecný soud
Poskytovatele.
D. Smluvní vtahy mezi stranami se řídí českým právem.
E. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8.6.2022
jsou podrobně uvedeny v materiálu „Informace a souhlasy“, který je
dostupný na Webu (Souhlas
se zpracováním osobních údajů – Aupair-point (svetaupair.cz)).
X. Společná
ustanovení
A. Smluvní strany si budou sdělovat své aktuální kontaktní údaje.
B. V případě doručování písemností na adresy
smluvních stran platí písemnost za doručenou pátým dnem po
odeslání
v rámci ČR a třicátým dnem po odeslání do zahraničí.
C. V případě sporů je příslušný obecný soud
Poskytovatele.
D. Smluvní vtahy mezi stranami se řídí českým právem.
E. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8.6.2022